Belangrijke besluiten bij ALV KOSC

Op vrijdagavond 19 oktober heeft de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden bij KOSC. Naast de gebruikelijke agendapunten stonden er 2 belangrijke besluitvormende punten op de agenda. Namelijk verduurzaming sportcomplex middels zonnepanelen en herinrichting/updaten kantine. Uiteraard werd er zoals gebruikelijk aan het eind van de vergadering aandacht geschonken aan de jubilarissen. De ALV werd door ca. 100 leden bezocht.

Terugblik en vooruitblik
Voorzitter Harold Rorink informeerde de leden in het eerste deel van de vergadering over het afgelopen seizoen en gaf een vooruitblik naar het komend seizoen. Aan de orde kwam onder meer dat :

– In verband met de droge zomer de onderhoudsstaat van de natuurgras velden enigszins zijn achtergebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Door de niet aflatende inzet van de accommodatiecommissie is de schade beperkt gebleven en kon weer snel op een verantwoorde wijze gebruik worden gemaakt van de velden.
– Het afgelopen seizoen door de Technische commissie gestart is met de actualisatie van het jeugdopleidingsplan. Dat heeft er in geresulteerd dat op maandag 15 oktober het plan is gepresenteerd aan het kader. Met ingang van dit seizoen wordt tot uitvoering overgegaan.
– De organisatie van de jeugdcommissie is aangepast door de onderdelen techniek en organisatie apart neer te zetten.
– Ten behoeve van het werven van meer vrijwilligers door de vrijwilligerscommissie afgelopen seizoen een grootscheepse inventarisatie heeft plaatsgevonden bij de seniorenelftallen. Hieraan wordt komend seizoen een vervolg gegeven. Nadrukkelijk zal ook worden gekeken naar opleidingsmogelijkheden voor vrijwilligers op allerlei gebieden.
– De sponsorcommissie het aantal sponsoren op een goed niveau heeft weten te houden en dat ze er in geslaagd zijn om een nieuwe hoofdsponsor aan te trekken. Te weten Home NRG.
– Sinds januari een nieuwe website live is en dat deze de komende periode zal worden uitgebreid met nieuwe functionaliteit.
– Er voor de coördinatie van de eenmalige activiteiten zoals onder meer de Kerstactie, Internationaal Jeugdtoernooi een functionaris is aangesteld in de persoon van Tom Busscher.

Door penningmeester Alwie Peters werd aansluitend een financieel doorkijkje gegeven naar het afgelopen seizoen. De aanwezig leden verleenden het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid.

Harold Rorink informeerde de leden vervolgens over de vastgestelde speerpunten voor het volgend seizoen.  Het algemeen bestuur zal zich komen seizoen onder meer bezig houden met:
– Nadere uitwerking + vaststelling van “KOSC DNA”
– Balans tussen ambitie (prestatie) en faciliteiten
– “Thuis gevoel” versterken (o.a. verbouw kantine)
– Verhoging maatschappelijke betrokkenheid / verantwoordelijkheid
– Gedrag & discipline (sociale veiligheid, respect, materialen)

Verduurzaming complex en herinrichting/update kantine
Het tweede gedeelte van de avond stond in het teken van een tweetal uit te voeren projecten namelijk de verdere verduurzaming van het complex en de herinrichting/update van de kantine.

Door Harold werd aangegeven wat de aanleiding is geweest voor deze projecten, hoe een en ander tot stand is gekomen en wat er van de leden wordt verwacht. Op donderdag 20 september heeft voor de leden een informatieavond plaatsgevonden over de gewenste aanpassingen aan onze sportkantine en de wens voor het plaatsen van zonnepanelen.

Verduurzaming complex:
Het KOSC-bestuur wil in een volgende stap naar verduurzaming van het sportcomplex het dak van de kleedkamers/kantine voorzien van 140 zonnepanelen. Hiermee wordt bereikt dat het eigen energie-verbruik van ca. 38.000 kwh per jaar op een duurzame wijze wordt verkregen. Deze duurzame maatregel bespaart KOSC flink op de energielasten en kent een te verwachten terugverdientijd van 7 jaar. Daarna heeft de vereniging direct voordeel in lagere energielasten. De gewenste subsidie is inmiddels binnen en de verdere financiering is ook verkrijgbaar.

Omdat de uiteindelijke investering van € 40.000,– zichzelf terugverdient heeft dit derhalve geen directe financiële consequenties voor leden.
Op de vraag van de voorzitter of de leden konden instemmen met het voorliggende voorstel werd door de leden positief gereageerd.

Herinrichting/update kantine:
Als vereniging zijn we al 23 jaar gehuisvest op het sportcomplex ‘n Tooslag aan de Alleeweg te Ootmarsum. Een mooi complex waar we, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, trots op mogen zijn. De afgelopen jaren hebben diverse aanpassingen aan het complex plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de aanleg van het kunstgrasveld en de renovatie van de kleedkamers. Ook onderhoud dat door de vele vrijwilligers wordt uitgevoerd draagt eraan bij dat het complex er mooi bij ligt.

Opmerkingen van leden over een langere periode waren de aanleiding voor het bestuur om een werkgroep in te stellen om de klachten/ wensen en mogelijkheden te onderzoeken.

De insteek is een facelift die leidt tot een gezelligere kantine waarin leden, vrijwilligers en bezoekers met plezier vertoeven. Daarnaast is ook gekeken of we deze facelift van de kantine kunnen combineren met bouwkundige aanpassingen waarmee we ook invulling kunnen geven aan de wensen en eisen die we stellen aan een kantine.

Door de werkgroep is een aantal schetsontwerpen gemaakt en samen met de financiële consequenties daarvan toegelicht tijdens de informatieavond. Door de aanwezige leden is aan het bestuur geadviseerd om scenario 2 verder uit te werken. Scenario 2 houdt in: Interne verbouwing en updaten kantine/toiletgroep/bestuurskamers, uitbreiding (verplaatsen ingang/garderobe en opslagruimte keuken) kantine.

Dit scenario heeft de volgende geraamde financiële consequenties:
Investeringskosten                                       €    200.000,–
Minus zelfwerkzaamheid            -/-          €      20.000,–
Hypothecaire lening                                      €    180.000,–

Het voorbereiden en uitvoeren van het voorgestelde plan heeft tot gevolg dat een financiële verplichting moet worden aangegaan. Het aangaan van deze hypothecaire lening leidt tot een contributieverhoging van € 25,00 per jaar voor senioren en (gemiddeld) € 10,– voor junioren. (Dit is leeftijdsafhankelijk)

Het bestuur legt het voorstel met positief advies voor, en op het verzoek van Harold besluiten de aanwezige leden met handopsteken in te stemmen met de gevraagde investering en nadere planuitwerking.

Verkiezing bestuursleden en huldiging jubilarissen
Binnen het algemeen bestuur vinden wijzigingen plaats. Aftredend en herkiesbaar is Olaf Heerink (hoofd accommodatiecommissie).
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Rob Peters (secretaris en tevens lid DB) en Max Bijwaard (hoofd jeugdcommissie). Het bestuur en de leden danken Rob en Max voor hun inzet en werkzaamheden de afgelopen seizoenen.
Als vervangers voor Rob en Max zijn door het bestuur voorgedragen respectievelijk Jos Oortman en Chris Peters.
De leden hebben vervolgens unaniem ingestemd met de voordracht.

Jubilarissen bij Ledenvergadering

KOSC is er trots op dat tijdens de algemene ledenvergadering een heel peloton aan jubilarissen kon worden gepresenteerd. Er waren maar liefst 12 jubilarissen. Daarnaast is een tweetal leden voorgedragen als lid van verdienste. Als klap op de vuurpijl werd Truus Dijkhuis benoemd tot erelid.
Zie voor meer informatie het bericht op de website.