Sociale Veiligheid bij KOSC

Een veilige omgeving betekent dat ieder lid en vrijwilliger bij KOSC zich beschermd weet en voelt tegen grensoverschrijdend gedrag in onze vereniging. Om een veilige omgeving te creëren voor leden en vrijwilligers treffen we maatregelen om zaken die dit in de weg staan, zoals pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokkenen om hen te ondersteunen.

Bij KOSC hebben we de afgelopen periode op het vlak van sociale veiligheid meerdere acties in gang gezet. Deze acties worden onderstaand verder uitgelegd.

Beleid Sociale Veiligheid
Allereerst is gewerkt aan het ontwikkelen en vorm geven van beleid over sociale veiligheid. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus helaas kan dit ook binnen onze vereniging  plaatsvinden. Bewustwording en preventie zijn twee belangrijke pijlers die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Door het bestuur is het protocol “Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. grensoverschrijdend gedrag” vastgesteld.
In dit protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) beschreven in het geval dat hij/zij op de hoogte wordt gesteld van een incident inzake grensoverschrijdend gedrag.
Tevens is door de sportorganisatie NOC*NSF een elftal gedragsregels opgesteld t.b.v. leden en vrijwilligers om risico’s van ongewenst gedrag te verkleinen. Deze gedragsregels zijn door de KNVB onderschreven en zullen ook binnen KOSC worden uitgedragen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Zoals al in de laatste uitgave van de KOSC Proat al is aangegeven is met ingang van dit seizoen de functie van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen KOSC geïntroduceerd. De vertrouwenscontactpersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld.
Wij zijn erg verheugd dat Monique Hoogeslag en Ivo Kottink bereid zijn gevonden de functie van VCP voor onze vereniging te vervullen.
De VCP’s zijn bereikbaar via de mail vertrouwenspersoon@kosc.nl  of via hun privé telefoonnummer (Monique Hoogeslag op 0623505807 en  Ivo Kottink op 0611737240)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Tot slot is besloten dat we in de loop van het seizoen 2021 en 2022 starten met het aanvragen van de zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging. Het komende seizoen vragen we een VOG aan van alle vrijwilligers  die verantwoordelijkheid dragen voor de minderjarigen en andere kwetsbare personen bij KOSC. Daarna komen gefaseerd de volgende groepen aan de beurt.  Hierover later meer.