Concept team-indeling Jeugd seizoen 2024-2025

Bijgaand de concept-indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2024/2024.
Om een zo goed mogelijke indeling van alle jeugdteams binnen KOSC te realiseren, volgen wij een procedure die u hieronder vindt.

Teamindeling: hoe komt die tot stand?

De teamindeling stellen we in beginsel één keer per jaar vast. Deze vastgestelde teamindeling maken we aan het einde van het lopende seizoen bekend, waarbij het streven is dit ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen te doen. Meestal in de maand juni.

De indeling vindt plaats vanuit verenigingsbelang met oog voor het individuele lid. KOSC wil elke speler op zijn/haar niveau laten voetballen en beter worden. Daar wordt mee bedoeld dat altijd naar het totaalplaatje wordt gekeken, wat het beste is voor de vereniging, alle leden samen. Natuurlijk wordt ook het belang van ieder individueel lid in acht genomen, maar dit individuele belang kan nooit zwaarder wegen dan dat van een ander individu, het team en de vereniging.

Indeling van teams is als gevolg van steeds veranderende situaties een voortdurend proces. Deze indeling vindt altijd zorgvuldig en op integere manier plaats op basis van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden.

Hierbij worden de belangen van de vereniging, de teams en de individuele leden allemaal goed afgewogen. Hoe we dat doen, kunnen jullie hieronder lezen.

Procedure teamindeling
De commissie voetbalzaken jeugd is samen met alle coördinatoren en de interne scouts verantwoordelijk voor de teamindeling voor het volgende seizoen.

Eerst bepalen we het aantal teams dat ingedeeld moet worden op basis van:
Aantal leden
Het aantal leden verandert soms jaarlijks, maar de afgelopen jaren is sprake van een afname van de in te delen jeugdspelers in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar.
Aantal wedstrijdspelers per team
Het aantal wedstrijdspelers is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt ook het aantal wedstrijdspelers per team.
De ervaring leert dat om uiteenlopende redenen weleens een speler afwezig is. Daarom delen we waar mogelijk één of meerdere extra spelers bij een team in.
Aantal leden c.q. teams per leeftijdscategorie
Het aantal leden per leeftijdscategorie in combinatie met de teamgrootte geeft feitelijk het aantal teams dat we per categorie kunnen vormen.

Objectief kader:
Binnen KOSC hebben we een team van coördinatoren, trainers, interne scouts en de commissie voetbalzaken jeugd, die met elkaar bezig zijn met het verkrijgen van een zo goed mogelijk beeld van alle spelers in de betreffende leeftijdslichting.

Gelijke kansen in de onderbouw:
Er zal in de Onder 8 en Onder 9 geen sprake zijn van selectieteams. Deze teams zullen in overleg met de coördinatoren, de trainer/coaches en de commissie voetbalzaken jeugd worden ingedeeld, waarin er dus sprake is van ongeveer gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen in de onderbouw kunnen beschikken over gelijke materialen, oefenstof en veldindeling.

Selectiebeleid
Vanaf de Onder 10 is er wel sprake van selectie.
Door het selecteren van jeugdspelers op inzet, kwaliteit en instelling, wordt geprobeerd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. Het kader van elk team evalueren hun spelers op T.I.P.S. (techniek, inzicht, persoonlijkheid en snelheid) Wij zijn van mening dat het spelen van voetbal op het juiste spelniveau leuker en leerzamer is, dan wekelijks onder of boven het niveau te moeten spelen.

Doelstellingen van het selectiebeleid zijn:
 indelen van spelers op zijn/haar niveau
 indelen naar evenwichtige teamsamenstellingen (leeftijd.)

Tijdlijn teamindeling:
Januari:
De coördinatoren, de interne scouts en de commissie voetbalzaken jeugd komen in deze maand bij elkaar en beginnen met het maken van een inventarisatie voor het volgende seizoen. Hierin worden aandachtspunten met elkaar besproken. In deze periode streven we ernaar om ieder selectieteam te hebben bezet met een trainer/coach voor het daaropvolgende seizoen.

Januari/februari:
In januari/februari zullen de eerste spelers van de selectieteams gaan meetrainen met hogere selectieteams. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, waarin bij geval van discussie de commissie voetbalzaken jeugd het besluit van wel/niet meetrainen neemt.

Maart:
De coördinatoren komen weer bij elkaar, nu samen met de interne scouting en de commissie voetbalzaken jeugd. De coördinatoren en de interne scouting delen de opvolging van de in januari besproken punten.

April:
In deze periode wordt begonnen met het indelen van de teams.

Eind mei/begin juni:
Dit is de periode dat de teamindeling gecommuniceerd zal worden via de website van KOSC. In deze periode worden alle teams doorgegeven aan de KNVB in verband met klasse-indeling. De namen van spelers worden door KOSC in Sportlink gezet.

Juni:
Ieder (nieuw) team heeft in de maand juni de mogelijkheid om nog een aantal weken door te trainen en eventueel oefenwedstrijden te spelen.

Beargumentatie procedure teamindeling:
Alle direct betrokkenen hebben kunnen meedenken en hebben input kunnen leveren.
We hebben op deze manier een goed beeld van onze spelers in de jeugdopleiding. We nemen breed gedragen, objectieve en zorgvuldige beslissingen.
In geval van discussie neemt de commissie voetbalzaken jeugd het besluit.

Slotopmerkingen:
Het is niet vanzelfsprekend dat uw zoon/dochter verzekerd is van zijn/haar plek in een selectieteam. Selectievoetbal is een keuze, de kernwaarde ‘plezier en prestatie’ staat voor ons centraal;
Wij hopen hiermee inzicht te hebben gegeven in de werkwijze en procedure van teamindeling bij KOSC.

Commissie Voetbalzaken jeugd, Ootmarsum 2024